دلم میخواد که آرام باشم، آرامشی که با بادهای نامساعد هم از بین نره، آرام، آرام ِ آرام، آرامش نگاه یک راهب بودایی ، آرامی به وسعت اقیانوس، آرام ی به سان نوزادی در آغوش مادرش

Advertisements